Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς. Τι είναι νόμιμο;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέχθηκαν νόμιμα για οποιονδήποτε σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για στατιστικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι η εθνική νομοθεσία παρέχει επαρκείς εγγυήσεις τις οποίες τηρούν οι χρήστες. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εξετάζεται ιδίως το ενδεχόμενο τα δεδομένα να καθίστανται ανώνυμα ή να ψευδωνυμοποιούνται πριν τη διαβίβαση.

Ενώ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για στατιστικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, τα δεδομένα που συλλέγονται για μη στατιστικούς σκοπούς είναι διαθέσιμα για μεταγενέστερη στατιστική χρήση, αποφεύγοντας έτσι τις κυρώσεις του GDPR. Η Σύσταση για τα στατιστικά δεδομένα επιτρέπει ακόμη και την κοινοποίηση των δεδομένων σε τρίτους, εφόσον γίνεται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις αυτές, τα μέρη θα πρέπει να συνομολογούν και να καταγράφουν την έκταση της νόμιμης μεταγενέστερης χρήσης για στατιστικούς σκοπούς.

Τα πρόσωπα που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με στατιστική έρευνα θα πρέ- πει να δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο όπως συμβαίνει και στις επίσημες στατιστικές–δυνάμει του εθνικού δικαίου. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου θα πρέπει να επεκτείνεται και στους λαμβάνοντες τις συνεντεύξεις, εφόσον ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τη συλλογή δεδομένων από υποκείμενα δεδομένων ή άλλα πρόσωπα.

Εάν μια στατιστική έρευνα η οποία χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα δεν προβλέπεται από τον νόμο, τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους στη χρήση των δεδομένων τους προκειμένου αυτή να νομιμοποιείται ή θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν την ευκαιρία να αντιταχθούν σε αυτήν.

Μετά την ολοκλήρωση της στατιστικής ανάλυσης, τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν πρέπει είτε να διαγράφονται είτε να καθίστανται ανώνυμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Σύσταση για τα στατιστικά δεδομένα προτείνει τα δεδομένα ταυτοποίησης να αποθηκεύονται χωριστά από τα λοιπά προσωπικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει, λόγου χάρη, ότι τα δεδομένα θα πρέπει να ψευδωνυμοποιούνται και είτε το η κρυπτογράφηση είτε ο κατάλογος με τα ταυτοποιητικά συνώνυμα να αποθηκεύονται χωριστά από τα ψευδώνυμα δεδομένα.