Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζει τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα μέσα με τα οποία αυτή πραγματοποιείται. Επομένως, εάν η εταιρεία ή ο οργανισμός σας αποφασίζει «γιατί» και «πώς» τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, θεωρείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Αυτό θα το κατανοήσετε μέσα από έναν έλεγχος GDPR. Οι εργαζόμενοι που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός του οργανισμού σας το κάνουν για να εκπληρώσουν τα δικά σας καθήκοντα ως υπεύθυνου επεξεργασίας.

Η εταιρεία ή ο οργανισμός θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας όταν σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους οργανισμούς αποφασίζει από κοινού «γιατί» και «πώς» θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνία που καθορίζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΓΚΠΔ. Τα κύρια σημεία της συμφωνίας πρέπει να κοινοποιούνται στα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ο εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο εκτελών την επεξεργασία είναι συνήθως τρίτος εκτός εταιρείας. Ωστόσο, στην περίπτωση ομίλων επιχειρήσεων, μια επιχείρηση μπορεί να ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό άλλης επιχείρησης.

Τα καθήκοντα του εκτελούντος την επεξεργασία προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρέπει να καθορίζονται σε σύμβαση ή άλλη νομική πράξη. Για παράδειγμα, η σύμβαση πρέπει να αναφέρει τι γίνεται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μετά τη λήξη της σύμβασης. Μια τυπική δραστηριότητα των εκτελούντων την επεξεργασία είναι η παροχή λύσεων ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης σε νέφος. Ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να αναθέτει μέρος των εργασιών του σε άλλον εκτελούντα την επεξεργασία υπεργολάβο ή να διορίζει από κοινού εκτελούντα την επεξεργασία μόνον εφόσον έχει λάβει προηγούμενη γραπτή άδεια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια οντότητα μπορεί να είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή εκτελών την επεξεργασία ή και τα δύο.