ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η στρατηγικής σημασίας γεωγραφική θέση της Κύπρου αποτελεί το σταυροδρόμι τριών ηπείρων και συντελεί στη σύνδεση της αγοράς των ευρωπαϊκών καταναλωτών με αυτή των καταναλωτών στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Η Κύπρος ως χρηματοοικονομικό κέντρο αποτελεί πόλο έλξης για εταιρείες και επιχειρηματίες παγκοσμίως που επωφελούνται από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει. Τα πλεονεκτήματα Ίδρυσης Κυπριακής Εταιρείας είναι πολλά.

Η Κύπρος δίνει ουσιαστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ή το αντικείμενό τους έχει πολυεθνικό χαρακτήρα και εφόσον δεν υπάρχει θέμα μόνιμης εγκατάστασης, μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την φορολογική τους έδρα. Περιπτώσεις τέτοιων εταιριών είναι αυτές που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, συμμετοχικές (holding), διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, μεταφορικές, ναυτιλιακές, εισαγωγικές εταιρείες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου.

Η Κύπρος, κράτος-μέλος της ΕΕ, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα από πολλές απόψεις. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που έχει η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο είναι τα παρακάτω:

 • Οι Κυπριακές εταιρείες δεν έχουν ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή δεν υπάρχει ο αντίστοιχος ΟΑΕΕ ή ΤΣΜΕΔΕ.
 • Τα λοιπά κέρδη της εταιρείας φορολογούνται με συντελεστή 12.5%.
 • Δεν υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Κύπρο. Κανένας φόρος κατανάλωσης ή άλλου τύπου φορολόγηση δεν επιβάλλεται στην Κύπρο.
 • Ζημίες από μία εταιρεία στην Κύπρο μπορούν να μεταφερθούν.
 • Τα έσοδα από μερίσματα δεν υπόκεινται σε φορολογία. Ο φόρος μερίσματος είναι 0%.
 • Δεν πληρώνονται φόροι για μερίσματα αλλοδαπών μετόχων.
 • Δεν υπάρχουν φόροι για τα κεφαλαιουχικά κέρδη επί των κερδών των μετοχών μιας Εταιρείας στην Κύπρο.
 • Μία κυπριακή εταιρεία είναι μία πλήρως αναγνωρισμένη εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ. Δεν είναι Offshore εταιρεία.
 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου εξασφαλίζει απρόσκοπτες ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εγγραφή στο VIES σύστημα).
 • Η Κύπρος διαθέτει ισχυρό τραπεζικό σύστημα.
 • Οι πράξεις καταπιστεύματος υπόκεινται σε επαγγελματική εχεμύθεια και διασφαλίζουν ανωνυμία στους μετόχους σε περίπτωση που το επιθυμούν (nominee service).

Η Κύπρος είναι μία χώρα με χαμηλή φορολογία. Βάσει αυτού, προκύπτει μια σειρά από νομικές δυνατότητες για βελτιστοποίηση φόρων, αυστηρό περιορισμό της ευθύνης, ανωνυμία και δυνατότητες επιχειρηματικών δομών.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο ενισχύονται από τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς όπως η ΕΕ, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ κλπ, και την προσήλωση της Κυπριακής κυβέρνησης στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών με βάση των οδηγιών της ΕΕ και ΟΟΣΑ σε θέματα φορολογίας, εταιρικής διακυβέρνησης και ανταγωνισμού. Η αναγνώριση αυτών των προσπαθειών συνέβαλε στη κατάταξη της Κύπρου στην ‘λευκή λίστα’ των χρηματοοικονομικών κέντρων του ΟΟΣΑ και την έγκριση του πλαισίου φορολογίας ναυτιλιακών εταιρειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010.